Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/post-template.php on line 265

Om/ About

Going Public

Going Public XL – är en ettårig kurs på halvfart, om konst, konsthantverk och design i offentligheten. Den riktar sig till professionella yrkesutövare och ges på Konstfack i Stockholm.

Att ta det offentliga rummet i anspråk är en fråga om demokrati, makt och yttrandefrihet. I konstnärlig mening kan det handla om andra typer av befogenheter, och andra sorters handlingar; interventioner, utsagor eller gestaltningar inom ramen för en tradition och en förståelse som skiljer sig från den inom planering, arkitektur eller landskap.

Kursen vänder sig till den som
– har en bakgrund inom konst, konsthantverk eller design
– vill utveckla nya metoder i ditt konstnärskap
– vill slipa dina konstnärliga instrument och få respons från lärare och kollegor
– är intresserad av den utmaning som den offentliga miljön innebär
– vill utveckla förståelsen av det offentliga rummets problematik genom teoretiska studier och praktiskt arbete

Kursen syftar till att skapa en djupare förståelse för den konstnärliga praktikens problem och möjligheter som medaktör i skapandet av det offentliga rummet. Genom att utveckla en kunskap om hur staden planeras, fungerar och verkar ställer vi den konstnärliga praktiken i relation till andra kunskaper, krafter och viljor i detta stora samhällsbyggande. Att se sig själv i relation till andra i en komplex och dynamisk helhet innebär också att få en djupare förståelse för den egna processen och det egna arbetets verkningsgrad.

Konsten kan påvisa konflikter och ställa frågor och påminna om livsviktiga etiska och estetiska dimensioner i tillvaron.

Kursen omfattar en aktuell problematik och ett komplext ämnesområde med betoning på kritisk reflektion och konstnärligt experimenterande. Kursen utgör en del av Konstfacks satsningar på en professionalisering av konstnärens, konsthantverkarens och designerns yrkesroller som delaktiga i komplexa planerings- och samhällsbyggnadsprocesser.
Kursen utgår från ett kritiskt perspektiv på makt, formgivning och rumsskapande. Den vill utveckla redskap för ett personligt ställningstagande, inbegripet förmågan att ta ansvar för det egna arbetet på ett reflekterande sätt. Vad ligger i begrepp som offentlighet, rum och plats? Hur aktiveras en plats? Vad kan konstnären göra som ingen annan kan, och vad för slags roll innebär det i förhållande till offentligheten? Kursen ger stort utrymme till tolkningar av ämnet och uppmuntrar deltagaren att finna egna metoder och formuleringar och att utveckla den egna konstnärliga praktiken i dessa sammanhang.

Med stöd i föreläsningar och litteraturstudier arbetar vi med specifika, gemensamma platser som tillåter många olika förhållningssätt i olika rums-tidsliga register; gestaltningar, undersökningar, iscensättningar etc., vilket också kan inbegripa mer forskningsbaserade arbeten. Olika åtgärder och förhållningssätt ger olika konsekvenser som kan förstås ur olika perspektiv. Under kursen analyserar vi förutsättningarna för olika typer av konstnärliga insatser och för en gemensam diskussion om hur olika situationer kan bemötas.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment där föreläsningar och litteraturstudier bedrivs parallellt med praktiska övningar.

Under året arbetar vi man med tre projekt. Varje projekt har olika karaktär för att ställa deltagaren inför olika typer av förutsättningar. Progressionen sker från relativt enkla situationer till mer komplexa och svåröverblickbara. I de två kortare projekten på våren utgår vi från en konkret och begränsad uppgift, detta för att hitta in i hur man själv konstnärligt vill arbeta. Kursens avslutande projekt på hösten utgår från en komplex urban situation. Här får man göra research och analys för att kunna ringa in en problemställning och utifrån den formulera en konstnärlig hållning och genomföra ett projektförslag. Arbetet kan vara individuellt eller i grupp men ska vara väl genomarbetat och presenterat, avsett att redovisas i utställningsform.

Kursen lägger stor vikt vid presentation och kommunikation med beställare och andra yrkesutövare. Under projektarbetets gång ges studenten möjligheter att utveckla praktiska färdigheter som modell- och ritteknik, visuell och språklig bearbetning, presentationsteknik etc. Kursen tar också upp andra aspekter som är viktiga i framställningen av ett konkret och genomförbart projektförslag, t ex materiallära, konstruktion och kostnadsberäkning. Genomgångar och presentationer, skriftlig och muntlig redovisning, sker enskilt och i grupp med inbjuden opponent En eller flera av projekten redovisas sedan i en utställning där berörda aktörer bjuds in till diskussion.