Timothy Crisp

Modell © Fotograf: Timothy Crisp 2014Karta över Johannelundstoppen med omgivningar. © Fotograf: Timothy Crisp, 2014Miljöbild Johannelundstoppen. © Fotograf: Timothy Crisp, 2014Matrialprov, Kolmårdsmarmor, förgylld spegelvänd text ©Fotograf: Timothy Crisp 2014Konstruktioinsskisser betongelement © Timothy Crisp 2014IInstallationsbild, Vällingby 2016 © Fotograf: Timothy Crisp 2016

Under tiden

Johannelundstoppen är ligger mellan det nybyggda bostadsområdet Johannelund och Vinsta industriområde. Den är ursprungligen uppbyggd av schaktmassor. Under överseende av stadsträdgårdsmästare Holger Blom formgavs en parkmiljö på dess krön, utifrån idén att förstärka miljöns artificiella karaktär. Gångvägar och motionsspår anlades i anslutning, och en skidbacke i den brantaste slänten. Samtidigt ändrade kommunen dess namn från tippen till toppen. Sedan dess är den ett utflyktsmål för Hässelbys invånare. Det är Hässelbys högsta punkt, 60 meter ö.h. Utsikten från toppen är slående, en obruten horisont, Mälaren, huvudstaden i fjärran, samt Hässelbys alla områden med omgivningar.

Gestaltningsförslaget är placerat centralt i den anlagda parkmiljön, en plats där monument traditionsenligt uppförs. Vid första anblick syns en upphöjd och stenlagd avsats. Centralt på dess ovansida ligger en stor glasskiva. Det står besökaren fritt att beträda glasskivan. Under denna fortsätter monumentet som ett schakt ned i marken, en reduktiv skulptur i form av en obelisk med sockel. Storleken på hålet är så stor att en människa lätt skulle falla ned, om det inte vore för glaset. På grund av schaktets avsmalnande väggar är det svårt att avgöra djupet. En gradvis förminskning av stenplattornas storlekar nedåt i schaktet, förstärker upplevelsen av ett svindlande djup.

Med denna gestaltning vill jag öppna för en ny berättelse om platsen och dess betydelse, genom att förstärka potentialer och skeenden som redan finns. Utifrån Johannelundstoppens historia som ramberättelse, lockar den till eftertanke kring frågor om minne och makt. Om obelisker vanligen rests för att hylla landvinningar och stordåd, manifesterar denna snarare historiens blinda fläckar. Som modernitetens brutalitet och förändringens pris. Stockholm och Hässelby är nu som då en plats i förändring. Staden växer och nya erfarenheter tillkommer. Nu som då pågår en kamp om vems minne som skall få definiera vårt gemensamma rum. Obelisken pekar nedåt i historiens lager, som en glipa till alla de öden och händelser som hamnat på historiens sophög. Ett minnesmonument sedd i en skrattspegel. Gränsen mellan minne och glömska är skörare än vi tror.

På insidan av obeliskens sockel finns en spegelvänd, förgylld text i graverad i relief: ” Till minne av glömskan”.

 

 

English:

Title: Under tiden.

Johannelundstoppen is located between the newly built residential Johannelund and Vinsta industrial park. It was originally built of rubble. City gardener Holger Blom designed a parkland on its top, with the intention to reinforce the artificial characteristics of the environment. Walkways and jogging tracks were built in connection, and a ski slope on the steepest side. At the same time the municipality changed its name from the Johannelund Tip to the Johanelund Top. Since then, it remanis a destination of daytrips for the inhabitants of Hässelby area. It is highest point in Hässelby, 60 meters above sea level. The view from the top is stunning, an unbroken horizon, Lake Mälaren, the capital in the distance, and Hässelby´s all areas and surroundings.

My proposal is located in the centre of the landscaped park environment, a place where monuments traditionally would be built. At first glance, there appears a raised and paved terrace. Centrally at its top a large glass is mounted. The visitor is free to enter the glass. Under it the form of a monument proceeds, but as a pit into the ground, a reductive sculpture in the shape of an obelisk with pedestal. The size of the hole is so large that a human would easily fall, if it were not for glass. Due to the tapered walls of the shaft, it is difficult to determine the depth. A gradual reduction of size of the dressing stone plates, to the bottom of the pit, enhances the experience of a dizzying depth.

With this design, I want to offer a new story about the place and its importance, by strengthening the potentials and narrative that already exist. Based on Johannelundstoppens frame story, the proposal offers a possibility for reflection on questions of memory and power. If Obelisks usually are erected to celebrate great deeds and achievements, this one rather manifests the blind spots of history. Like the brutallity of modernity and the price of change. Stockholm and Hässelby are changing. The city is growing and with it comes new experiences. There is a constant struggle over whose memory is alowed to define our common enviroment. The obelisk is pointed down into the layers of history, like an opening into all the stories and events that ended up in the dustbin of history. A memorial monumnet seen in a laughing mirror. The boundary between memory and forgetfulness is more fragile than we think.

On the inside of the obelisk plinth, a mirrored, gilded text is engraved in relief: ”In Memory of Oblivion”.

 

 

For print: A1.pdf
Homepage:timothycrisp.com
Contact:psirc[a]hotmail.com

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.