Magali Cunico

Bild 1. Tid som vatten...

Tid som vatten

Bild 3.Magali Cunico

Bild4. Magali Cunico
 

Tid som vatten rinner förbi och suddar bort namnen.

I Hässelby finns platser och spår av platser som står i förhållande till varandra och som kastar om eller avbryter relationen dem emellan. Nybyggt, slitet, minnesmärke, framtid, samtid, fattigt, rikt, idylliskt, fullt, natur, kultur.

Hässelby är en stadsdel som går genom en förvandling.

Gamla spår suddas bort och ersätts med nya.

Vår bild av modernitet är framtidsinriktad och utopisk. Tiden accelererar och framtiden har blivit den viktiga horisonten. Vår relation till traditioner och institutioner har blivit flytande. Vi har möjlighet till att skapa vår egen världsbild, att gå in och ut ur olika roller. Samtidigt erbjuder dagens informationssamhälle en alltmer förenklad verklighetsuppfattning. Hur orienterar vi oss i en tid i ständig rörelse?

Kan berättelser och minnen knutna till vissa platser ge oss anledning till att reflektera över tidens egenartade dimension och vår egen plats i ett större sammanhang?

Längst Hässelbystrand ligger Kanaanbadet som ingår i Grimsta Naturreservatet. Det bibliska namnet Kanaan förekommer första gången på 1730-talet och kommer från ett gammalt torp som låg på platsen. År 1861 inköpte Snus Kungen, Knut Ljunglöf stora områden i Blackeberg varav Kanaanbadet. Han var en av sin tids rikaste man. Han lät riva torpet Blackeberg och byggde ett större hus, stall, Kvarnvikens Kvarn och såg. År 1890-1893 lät han uppföra den stora villan efter ritningar av arkitekt Gustaf Lindgren. Den enorma villan är uppförd i nybarock stil och byggd i natursten. I parken fanns förutom ”slottet” även stal och ekonomibyggnaden (rivna idag) och nere vid Mälaren, Sjövillan som idag är Kanaan Kafé.

Jag har tagit utgångspunkt i platsens egen karaktär, i de fragmentariska historieberättelser jag hittade längs vägen, framför allt i Knut Ljunglöfs betydelse för utformningen av platsen.

Med mitt konstnärliga projekt vill jag återskapa en länk mellan platsens säregna historia och platsen såsom den används idag. Under sommaren (som jag inte själv upplevt) förvandlas den lugna och natursköna idyllen till en eftertraktad grill och badplats.

Min idé är att göra några skulpturer i naturlig storlek som i sitt uttryck påminner om de föremålen som fanns i Ljunglöfs vardag. De kunde ha varit hämtade ur Ljunglöfs sommarnöje som idag är Kanaan Kaféet. Huset är K-märkt och ägs av Stockholm Stad. Det ligger övergivet när jag utforskar omgivningarna. Jag får sedan reda på att det varit stängt i flera år i samband med att kaféets förra ägaren missköt sig. Kaféet borde ha varit färdigrenoverat och åter i bruk sommaren 2014.

Skulpturerna kommer att vara utplacerade på olika ställen i landskapet längst stigen till Kanaanbadet en liten bit ned mot Kvarnvikens Kvarn samt intill Kanaan Kaféet.

Med tiden kommer de att bli alltmer integrerade i landskapet och få ett mer organiskt utseende. De är gjorda i material som tål tidens patina.

Genom att vara utplacerade i landskapet, längst stranden och i närheten av stranden och i naturreservatet, platser där alla Hässelbyborna kan mötas och samlas oavsett klasstillhörighet, får föremålen en annan innebörd. De blir inte bara reliker från ett rikt hem som berättar om en annan tid; de utsatts för väder och vind och finns tillgängliga för alla.

Föremålen är även ”verksamma” i nutid.

En skulptur av en öppen spis överraskar den förbipasserande genom att släppa ifrån sig ett rökmoln. Det rinner vatten från ett handfat som växer ut direkt från berget. Ute i havet stiger upp en trappa som sedan långsamt försvinner ned under havsytan igen. Det hörs ett musikstycke från en flygel som ser ut att växa ur jorden.

Piano-skulpturen låtar med hjälp av en av och på knapp. På insidan av skulpturen som måste vara vattentätt, finns en liten ljudspelare som spelar ett eller fler musikstycken av Offenbach (han var rätt populär på Knut Ljunglöfs tid även i Sverige) utförd på pianot. Skulpturen är gjord i aluminium.

Trappan åker upp och ned, även den med hjälp av en av och på knapp. Den drivs av en mekanism liknande den som används i karuseller. Någon motordriven arm med ett drivhjul som trappan fästas på. Skulpturen är byggd i plåt och målad med båtfärg.

Den öppna spisen fungerar endast på vinter när det är riktigt kallt. I botten av spisen ligger värmerör som avger ånga i kontakt med kylan. Man kan även bygga en flaskformad rör för att få fram lite mer rök. Den är gjord av ljus granit. Den skulle i så fall bli lite grövre är den på skisserna men jag tycker att det är fint.

Badkaret och handfatet. De skulle fungera som en fontän med hjälp av självtryck och eventuellt en vattenpump. De är gjorda i emalj med detaljer i rostfritt stål.

 

 

English:

 

Time like water passing by, wiping away all names.

In Hässelby there are places, and traces of places, which stand in certain relations to other places in the district, which in turn restructure or sever the relations between them. New and worn buildings, memorial monuments, ugliness and beauty, the future, the present, nature and culture.

There are different traces of time there. Continuity and pause are parts of a relational whole in a district going through a transformation.

We like to picture modernity as a future-orientated utopia. Time is getting faster and the future has become the key horizon. Traditions and institutions have become fluent. Today’s society offers us a quick reading and a simplification of true reality.

However, the rapid changes to the pace of our culture and information technology and their explosive development, have brought with them a sense of disorientation.

Can stories and memories anchored to certain places give us a reason to reflect about phenomena such as time so we can place ourselves in a larger context?

Kanaanbadet(Canaan beach) in Hässelby Strand is a public beach by the lake Mälaren. It is a part of Grimsta Nature Reserve. The place was named after an old cottage that doesn’t exist anymore. The origin of the name `Kanaan'(Canaan) comes from the bible. It is used for the first time during the 1730s.

My project is based on the site’s own character (the idyllic nature) as well as on the fragmentary traces from the past I found along the way.

Knut Ljunglöf, even called ”Snuskungen” (the King of snuff), was one of the richest men in Sweden during the second half of the 1800s. He had a great impact on the configuration of the site.

He purchased large areas in Blackeberg included Kanaanbadet. Knut Ljunglöf was very fond of new barroco style. He built among other things his own summerhouse by the lake Malären which today is Canaan Café.

With my artistic proposal I want to recreate a link between the site’s unique history and location as it is used today. During the summer(which I personally haven’t experienced), the tranquil and scenic idyll turned to a coveted barbecue and swimming area.

My idea is to make four different sculptures in natural sizes that look like reminiscent of the objects that were part of Ljunglöfs everyday life. They could have been taken from Ljunglöfs summer resort, currently Canaan Café. The house is F-marked and is owned by the City of Stockholm. It is abandoned when I explore the surroundings.

The sculptures will be placed at various locations in the surrondings of Kanaanbadet and adjacent to the Canaan café.

Over time, they will slowly become integrated into the landscape and get an organic patina. They are made of materials that can withstand the inescapable factor of time.

By being deployed in places where all Hässelby residents can meet and gather, whatever their education and social class background, the objects get loaded with a deeper meaning. They are exposed to the weather and they are available to all. The objects are also ”active” in the present.

A sculpture of a fireplace will surprise the passers by while conceding a puff of smoke. It drains water from a sink that grows directly from the mountain. A staircase is rising from the sea before it is slowly disappearing beneath the surface again. One will hear a piece of music from a grand piano that seems to grow out of the earth.

The piano is made of aluminium.

A small audio player inside the sculpture will play one or several pieces of music by Offenbach(he was popular in Ljunglöfs time). The piano starts the play by means of an on and off button.

The fireplace is made of granite. it works only in winter. It is. There is a pipe in the bottom of the fireplace that will emit steam when it comes in contact with the cold.

The staircase functions also by means of an on and off button. It is powered by a motorized arm with a drive wheel that is attached to the staircase(likely the mechanism of a carousel). The sculpture is built in steel and painted with marine coatings.

The bathtub and the sink are made of enamel with details of stainless steel. They function like a fountain with the help of gravity and possibly a water pump.

 

 

For print: A1.pdf
Contact: cunicomagali[a]gmail.com

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.