Frida Rydblom

skulpturgrupp Dagdrömmar, fotomontage. © Foto: Frida Rydblom 2015

Modell. © Foto: Frida Rydblom 2015Del av skulpturgrupp. © Foto: Frida Rydblom 2015Del av skulpturgrupp. © Foto: Frida Rydblom 2015

Del av skulpturgrupp. © Foto: Frida Rydblom 2015

 

Titel: Dagdrömmar.

Förslag till skulpturgrupp på Vinstagårdskolan i Hässelby

Vinstagårdsskolan ligger i Johannelunds industriområde. Skolan har 175 elever i åldrarna 13-15. De har även särskolebarn och fritidsverksamhet.

Skolan ligger i en hus som ser ut som en stor kontorsbyggnad. Med en försummad skolgård som består av en stor asfalterad yta, en fotbollsplan, en basketbollplan och ett antal slitna bänkar.

Vårt gemensamma kännetecknas i hög grad av ekonomiskt tänkande, funktion och rationalitet. Omgivningen som vi har omkring oss präglar oss som människor. Den är normgivande och visar vilka sidor och beteenden som är önskvärda hos oss. Jag har valt att arbeta på en skolgård för att det är en miljö som intresserar mig. Det är miljöer som ofta är i behov av förbättringar. De är ofta påfallande anonyma, stela och tråkiga, vilket står i skarp kontrast till barnen och ungdomarna själva. Jag tänker att med offentlig konst kan vi lyfta fram andra värden och sidor av vad det innebär att vara människa. Jag har velat tillföra ett personligt uttryck, ett lekfullt element, ett verk som står på ungdomarnas sida, som berättar något om dem.

Skulpturgruppen som jag arbetat fram består av tre stora amorfa former. Min intention är att de ska föra tankarna till deg, grädde, täcke, glass, moln och smör. En skulptur har ”strandat” på skolans tak, en mindre och en större ligger på skolgården. Ur två av formerna sticker det upp storleksförskjutna föremål. Motiven är valda utifrån ungdomarnas vardag. En stol, en hund som simmar, en keps, en thékopp, en sked och några böcker. En ryggsäck har lösgjort sig och står för sig själv. Jag tänker att föremålen i formerna bildar en gåta. Min intention är att man ska kunna sitta, ligga och klättra runt på skulpturerna, och bli en del av dem.

Gestaltningen utgör en mångbottnad surrealistisk berättelse om formbarhet, dagdrömmeri och om vår färd igenom livet. Som ung ligger framtiden öppen framför oss. Vår identiteten är under uppbyggnad. Vi är sökande och försöker formulera våra drömmar. Vad vi önskar att våran framtid ska innehålla. Skolan tillhandahåller verktygen för att kunna ta oss vidare, men det är vi själva som får välja riktning i livet. Och fylla det med innehåll och mening. I det arbetet fyller dagdrömmarna en viktig funktion. För allt börjar med tankar och funderingar, för att sen kunna ta form och bli något konkret.

 

 

English:

 

Titel: Daydream.

Proposal for a sculpture group on Vinstagårdskolan in Hässelby

Vinstagårdskolan is located in Johannelund industrial park. It has 175 pupils aged 13-15. They also have classes for children with special educational needs and after- school activities.

The school is located in a house that looks like a large office building. With a neglected schoolyard consisting of a large paved area, a soccer field, a basketball court and a number worn out benches.

Our common is characterized by a high degree of economic thinking, functionality and rationality. The environment that we have around us characterize us as people. It is normative and indicates which sides of us and behaviors that are desirable for us to show. I have chosen to work in a schoolyard because it is an environment that interests me. There are environments that are often in need of improvement. They are often remarkably anonymous, stiff and boring, which is in sharp contrast to the children and young people themselves. I think that with public art, we can emphasize other values ​​and aspects of what it means to be human. I wanted to bring a personal expression, a playful element, a work that stands on the young side, which tells you something about them.

The sculpture group that I developed consists of three large amorphous forms. My intention is that they should bring to mind the dough, cream, quilt, ice, clouds and butter. A sculpture has been ”stranded” on the school roof, a smaller and a larger situated in the schoolyard. From two of the forms stand up size offset objects. Subjects are selected on the basis of young people’s everyday lives. A chair, a dog that swims, a cap, a thékopp, a spoon and some books. A backpack has freed itself and stands on its own. I think that the objects in the shapes form a puzzle. My intention is to be able to sit, lie down and climb around on the sculptures, and become part of them.

The design is a multilayered surrealistic tale of formability, and daydreaming about our journey through life. As a young future lies open before us. Our identity is under construction. We are seekers and try to formulate our dreams. What we wish our future to contain. The school provides the tools to take us on, but we are the ones who get to choose the direction in life. And fill it with content and meaning. In this work daydreams fill an important function. For all starts with thoughts and ideas, to then be able to take shape and become something concrete.

 

 

For print: A1.pdf
Homepage: www.fridarydblom.com
Contact: fridar8[a]gmail.com

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.