Annika Thorn Legzdins

Perpektiv 1 Karl Bondes Skog. © Foto: Annika Thörn Legzdins

Perspektiv 2 Karl Bondes Skog. © Foto: Annika Thörn Legzdins

Detalj Karl Bondes Skog. © Foto: Annika Thörn Legzdins

Modell, Karl Bondes Skog © Foto: Annika Thörn Legzdins

Karta över platsen. © Foto: Annika Thörn Legzdins

 

Titel: Re-Place  –  Spår i Karl Bondes Skog 

Beskrivning

Installationen består av tre stora fotografier, printade på glas. Glaset lamineras och är 2x3m. Glasskivorna fästes med beslag av rostfritt stål och monteras på stativ som gjuts fast i mark. Mellan marken och glasets nedre kant är det 20 cm.

 

Motiv och analys

Jag vill precisera frånvaro genom närvaro.

Ett område i Karl Bondes Skog väckte min nyfikenhet.

När jag kom till platsen hittade jag spår av människor men även spår av en gammal fruktträdgård. Det lilla skogspartiet mellan Hässelby Gård och Hässelby Villastad är ett avskilt stråk iklätt ljust grönt, rostbrunt, skirt vitt eller dovt grått.

Spåren och skärvor av liv väcker tankar. Verklighet. Förfluten och undangömd. Det oönskade kommer att byggas bort. Jag vill representera verkligheten i verkligheten med hjälp av fotografi. Lyfta fram. Spår, bevis av något som funnits men förskjutits. Att lyfta ut verkligheten och stoppa tillbaka den. Arbeta med förflyttning och förskjutning. Reflektion och genomskinlighet.

John Berger skriver i Den brukbara fotografin, att fotografi är ett naturligt sätt att referera till den synliga verkligheten. Att ersätta världen som omedelbar vittnesbörd, en inkörsport till det verkliga.

Kameran är min ideala metod och ett redskap att erövra medvetandet. Med kamerans hjälp blir verkligheten delvis hanterlig men den ger också varje ögonblick karaktären av ett mysterium.

Till skillnad från andra bilder är ett fotografi inte bara en återgivning, en imitation eller en tolkning av sitt föremål, utan också ett faktiskt spår av det. Inget annat tillhör sitt motiv på samma sätt som fotografi. Arbetet pendlar mellan ritual och reflex, att vrida och vända på detaljer, detaljer som har stor betydelse för helheten.

På platsen finns dolda frågor om utanförskap, rester och förruttnelse som jag vill synliggöra. Det platsspecifika fotografiet blir viktigt, det ger platsen en identitet och en lokal särprägel.

 

 

English:

 

Title:Re-Place – Traces in Karl Bondes Forest.

Description

The installation consists of three large photographs, printed on glass. The glass is laminated and is 2x3m. The glass plates will be attached with stainless steel fittings and is mounted on a tripod which is cast into the ground. Between the ground and the bottom edge of the glass is 20 cm.

Motif and analysis

I want to define absence through presence. One area in Karl Bonde’s Forest aroused my curiosity. When I got to the place, I found traces of people, but also traces of an old orchard. The small woodland between Hässelby Gård and Hässelby Villastad is a secluded area dressed in bright green, rust brown, sheer white or dull gray.

The remains and shards of life evokes thoughts. Reality. Elapsed and hidden. The undesirable will be removed.I want to represent the reality in reality by means of photography. Emphasize. Traces; evidence of something that existed but shifted. To bring out the reality and put it back. Work with movement and displacement. Reflection and transparency.

John Berger writes in Uses of photography, that the photograph is a natural way to refer to a visible reality. To replace the world as an immediate evidence, a gateway to the real.

The camera is my ideal method and tool to conquer the mind. With the help of the camera the reality becomes partly manageable but it also gives every moment the character of a mystery.

Unlike other images a photograph is not only a reproduction, an imitation or an interpretation of the subject, but an actual trace of it. Nothing else belongs to its motif in the same way as a photograph. The work alternates between ritual and reflex, twisting and turning on the details, which are very important for the whole.

On the site there are hidden issues of exclusion, debris and decay that I want to visualize. The site-specific photograph becomes important, it gives the place an identity and a local character.

 

 

For print: A1.pdf
Homepage: www.legzdins.se
Contact: annika[a]legzdins.se

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.