Ane Svenheden

Sotto Voce 1 © Ane Svenheden 2014.Sotto Voce 2 © Ane Svenheden 2014Sotto Voce 3 © Ane Svenheden 2014Sotto Voce 5 © Ane Svenheden 2014

Sotto Voce

Jag har arbetat med undersökningar kring ullens egenskaper, särskilt i förhållande till utomhusmiljö, med avsikt att använda filt i stadsrummet som värmande och ljudabsorberande material.

I Sverige förädlas bara tre procent av all ull. Resten slängs. Det är enligt min mening slöseri med naturresurser, och en av de skälen som driver mig att vilja hitta nya möjligheter och områden att använda filten.

Under hösten har jag gjort undersökningar med filten utomhus. När två filtstycken hänger luftigt med mellanrum så att bara en sida exponeras och ett litet tak, ser jag att regnet sätter sig som droppar på ytskiktet. Filten tar upp viss fukt i form av vattenånga, men ser och känns torr på insidan. När frosten kom kunde jag se att iskristaller bildades på ytan, men inte på insidan. Det tyder också på att insidan förblir förhållandevis torr. Konklusionen så långt är att med en luftig stabil konstruktion klarar sig filten utomhus förhållandevis bra. Dessa försök är något jag tänker fortsätta med för att fastsätta mer exakt hur filten ter sig i en utomhusmiljö över längre tid.

I gestaltningen utomhus, har jag arbetat på Malteholmstorget i Hässelby Strand centrum utanför Stockholm. Här har jag gjort ett designförslag som tar hand om utomhusmiljön på torget genom att skapa väggstrukturer som bildar intimare rum, som kanske också blir tystare rum. Väggstrukturena som är avsedda att vara klädda i grön filt. Taktila och mjuka kvaliteter som i mossa har varit inspiration.

Tanken är att man genom att uppehålla sig bland strukturerna ska kunna känna ullens sinnliga kvaliteter också rent fysiskt. Filtens värmande, vårdande och mjuka egenskaper står i kontrast till de andra materialen som dominerar på torget, som betong, sten, tegel och glas.

Filten har goda egenskaper som ljudabsorbent. Jag vill försöka skapa variationer och förskjutningar i ljudbilden genom att placera väggstrukturerna med olika förhållanden till varandra och till husen kring torget. Ljudmiljön är en viktig del i hur vi kommunicerar och interagerar i det urbana rummet. Jag vill skapa bra förutsättning för samtal och en medvetenhet om ljuden som finns i stadsrummet. Vår förståelse av stadens utformning och identitet är avhängig av den akustiska miljön. Det påverkar i sin tur hur vi uppfattar den fysiska miljön. På så sätt vill jag jobba med både visuella, akustiska och taktila upplevelser i stadsrummet.

Malteholmstorget ligger vid en trafikknutpunkt bestående av tunnelbanans gröna linjes ändhållplats och bussar. Husen kring torget skall inrymma butikslokaler på gatuplan, och bostäder ovanpå. Platsen kommer alltså att användas av alla grupper människor från barn till pensionärer. Personer kommer till exempel att vänta, passera till och från affärer och färdmedel, eller bara ”vara”.

Väggstrukturerna skapar rum som öppnar sig mot torget och husen. Dessa i sin tur skapar andra rum i strukturen som är mer intima. Placeringen är också vald i förhållande till solen, så det finns möjlighet att välja sol eller skugga hela dagen. Min förhoppning är att gestaltningen kan skapa dynamik som ger utrymme för olika bruk. Till exempel av lekande barn, personer i samtal eller individer som söker lugn och ro. Människor aktiverar rummen genom sin närvaro. Förflyttningen över torget blir mer intressant då det skapas olika vägar med egna akustiska, visuella och taktila karaktärer. Att röra sig igenom de mjuka gröna filtstrukturerna, ger en helt annan upplevelse än om det vore ett stort öppet torg. Dynamiken i detta vill jag bejaka och framhäva i designförslaget.

 

English:

Sotto Voce

I have worked with research on wool characteristics, particularly in relation to the outdoor environment, with the intention to use felt in the urban space as a warm and sound-absorbing material.

In Sweden only three percent of all wool is refined. The rest is discarded. It is in my opinion a waste of natural resources, and one of the reasons that drives me to find new opportunities and areas to use wool.

During the fall, I have done studies with felt outdoors. When two felt pieces hanging airy apart so that only one side is exposed, I can see that the rain just leave drops on the surface. The felt will take up some moisture in the form of water vapor, but looks and feels dry on the inside. When the frost came, I could see that ice crystals formed on the surface, but not the inside. It also suggests that the inside remains relatively dry. The conclusion so far is that with an airy stable construction, The felt is relatively durable for outdoor use.

I have worked on Maltesholm Square in Hässelby Strand center outside Stockholm. Here I have made a design proposal that takes care of outdoor environment in the square by creating wall structures that form intimate rooms, which may also become quieter room. The felt structures are intended to be green. Tactile and soft qualities of moss have been inspiration.

The idea is that by lingering among the structures, one would feel the wools sensuous qualities also physically. The warm, caring and gentle properties of felt are in contrast to the other materials, which dominates the square, like concrete, stone, brick and glass.

Felt also has excellent properties as a sound absorber. I want to try to create variations and shifts in the sound landscape by placing wall structures with different relations to each other and to the houses surrounding the square. The acoustic environment is an important part of how we communicate and interact in the urban space. I want to create good precondition for talking and an awareness of the sounds in the city.

Our understanding of the city’s design and identity depends on the acoustic environment. This in turn affects how we perceive the physical environment. This way I want to work with both visual, acoustic and tactile experiences in the city.

Maltesholm Square is a traffic hub consisting of the Metro Green Line terminus, and buses. The buildings surrounding the square will house retail space on ground floor and residential on top. The place will be used by all groups of people from child to pensjoner. People will, for example, wait for, pass to and from shops and transport, or just ”be”.

The felt wall structures creates rooms that opens onto the square and toward the buildings. These in turn create other rooms within the structure that are more intimate. The location is also selected according to the movement of the sun, so it is possible to choose sun or shade throughout the day.

My hope is that the design can create dynamic that allows for different use. For example, the children playing, people in conversation or individuals seeking peace and quiet. People activates the rooms by their presence. The movement of the square becomes more interesting when it created different paths with their own acoustic, visual and tactile characters. To move through the soft green felt structures, provides a different experience than if it were a large open square. The dynamics of this I wish to recognize and highlight the design proposal.

 

 

For print: A1.pdf
Homepage: anesvenheden.com
Contact: ane[a]anesvenheden.com

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.